วัดปิยธรรมาราม - คิงส์จุฬาลงกรณ์ศูนย์วิปัสนา

Responsive image

วัดปิยธรรมาราม, คิงส์จุฬาลงกรณ์ศูนย์วิปัสนา ประเทศสวีเดน ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านอุดตตะเนเดด ตำบลบิส์โกเดน เทศบาลรอกุนดา เขตแยมท์ลานด์ ประเทศสวีเดน
ห่างจากพระบรมราชานุสรณ์สถาน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณ 6 กิโลเมตร สถานที่อยู่ Norrbacksvägen 10, 84441 Bispgården, Sweden

กิจกรรม

ณ วัดปิยธรรมาราม

ประวัติ

Responsive image
สมาคมเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์, สวีเดน

เริ่มตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1993 มีจุดมุ่งหมายที่สร้างพระบรมราชานุสรณ์สถาน และวัดในพระพุทธศาสนา ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อเผยแผ่และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไว้

Responsive image
Responsive image

เนื่องจากพระบรมราชานุสรณ์สถานได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมฯ จึงเริ่มโครงการสร้าง วัดปิยธรรมาราม หรือ คิงค์จุฬาลงกรณ์ศูนย์วิปัสนาโดยซื้อที่ดิน, บ้านอนุรักษ์อายุ 100 กว่าปีและโรงงานอีกหลังหนึ่งจากกรมป่าไม้ Svenskog เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2007 วัดมีเนื้อที่ประมาณ 28 ไร่ และมีเนื้อที่ในบ้านประมาณ 420 ตารางเมตรทั้งนี้ไม่นับเนื้อที่ใต้เพดานบ้านซึ่งมีประมาณอีก 210 ตารางเมตรเนื่องจากเป็นบ้านโบราณหลังใหญ่ไม่มีใครอยู่ดูแลรักษามานาน จึงต้องซ่อมแซม, ตกแต่งเพิ่มเติมและดัดแปลงให้เป็นวัดปิยธรรมาราม หรือ คิงค์จุฬาลงกรณ์ศูนย์วิปัสนา ขณะนี้การซ่อมแซมกำลังทำอยู่อย่างต่อเนื่องยังไม่แล้วเสร็จ เพราะต้องใช้เวลาและเงินในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก

ประวัติย่อพระสิวลี

พระสิวลีเถระหรือพระสิวลี เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า เป็นมหาสาวก 80 องค์ สำคัญของพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล เป็นพระแห่งโชคลาภ เป็นพระมหาสาวกรูปหนึ่งที่ช่วยกิจการของศาสนาพุทธ และช่วยแบ่งเบาภาระของพระบรมศาสดาได้เป็นอย่างมาก พุทธศาสนิกชนที่มีพระสิวลีไว้ประจำบ้าน สถานที่ส่วนบุคคล หรือมีไว้ประจำตัว จะเป็นที่เมตตามหานิยม ใช้ป้องกันอันตราย ผู้บูชากราบไหว้จะได้ลาภยศ สรรเสริญ ประกอบกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง ดีนักแล

Responsive image
Responsive image

สำหรับรูปหล่อองค์พระสิวลี ที่อันเชิญมาไว้ยังปิยธรรมาราม แห่งนี้ หล่อด้วยเนื้อสัมฤทธิ์ บริจาคโดย นายสุรศักดิ์ นางพัชนี ลิ่มวิไลกุล และครอบครัว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ขออนุโมทนาบุญจงเกิดแก่ ผู้บริจาคให้เป็นสมบัติของวัดปิยธรรมารามและขออนุโมทนาบุญกุศลแด่ศาสนิกชนผู้บริจาคและผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยเทอญ

วัดปิยธรรมาราม
คิงส์จุฬาลงกรณ์ศูนย์วิปัสนา
Responsive image

วัดปิยธรรมาราม, คิงส์จุฬาลงกรณ์ศูนย์วิปัสนา Norrbacksvägen 10, 84441 Bispgården, Sweden

กิจกรรม

ประวัติ

สมาคมเพื่อจุฬาลงกรณ์มหาราชานุสรณ์, สวีเดน

เริ่มตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1993 มีจุดมุ่งหมายที่สร้างพระบรมราชานุสรณ์สถาน และวัดในพระพุทธศาสนา ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อเผยแผ่และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไว้

เนื่องจากพระบรมราชานุสรณ์สถานได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมฯ จึงเริ่มโครงการสร้าง วัดปิยธรรมาราม หรือ คิงค์จุฬาลงกรณ์ศูนย์วิปัสนาโดยซื้อที่ดิน, บ้านอนุรักษ์อายุ 100 กว่าปีและโรงงานอีกหลังหนึ่งจากกรมป่าไม้ Svenskog เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2007 วัดมีเนื้อที่ประมาณ 28 ไร่ และมีเนื้อที่ในบ้านประมาณ 420 ตารางเมตรทั้งนี้ไม่นับเนื้อที่ใต้เพดานบ้านซึ่งมีประมาณอีก 210 ตารางเมตรเนื่องจากเป็นบ้านโบราณหลังใหญ่ไม่มีใครอยู่ดูแลรักษามานาน จึงต้องซ่อมแซม, ตกแต่งเพิ่มเติมและดัดแปลงให้เป็นวัดปิยธรรมาราม หรือ คิงค์จุฬาลงกรณ์ศูนย์วิปัสนา ขณะนี้การซ่อมแซมกำลังทำอยู่อย่างต่อเนื่องยังไม่แล้วเสร็จ เพราะต้องใช้เวลาและเงินในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก

ประวัติย่อพระสิวลี

พระสิวลีเถระหรือพระสิวลี เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า เป็นมหาสาวก 80 องค์ สำคัญของพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล เป็นพระแห่งโชคลาภ เป็นพระมหาสาวกรูปหนึ่งที่ช่วยกิจการของศาสนาพุทธ และช่วยแบ่งเบาภาระของพระบรมศาสดาได้เป็นอย่างมาก พุทธศาสนิกชนที่มีพระสิวลีไว้ประจำบ้าน สถานที่ส่วนบุคคล หรือมีไว้ประจำตัว จะเป็นที่เมตตามหานิยม ใช้ป้องกันอันตราย ผู้บูชากราบไหว้จะได้ลาภยศ สรรเสริญ ประกอบกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง ดีนักแล

สำหรับรูปหล่อองค์พระสิวลี ที่อันเชิญมาไว้ยังปิยธรรมาราม แห่งนี้ หล่อด้วยเนื้อสัมฤทธิ์ บริจาคโดย นายสุรศักดิ์ นางพัชนี ลิ่มวิไลกุล และครอบครัว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ขออนุโมทนาบุญจงเกิดแก่ ผู้บริจาคให้เป็นสมบัติของวัดปิยธรรมารามและขออนุโมทนาบุญกุศลแด่ศาสนิกชนผู้บริจาคและผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยเทอญ

Responsive image